Giới thiệu

Khoa Anh văn đại cương  »  Giới thiệu

Nhân sự - Staff

BAN LÃNH ĐẠO

MANAGEMENT

Le Duc Thinh, M.A

TRƯỞNG KHOA

DEAN

 

NHÂN VIÊN

STAFF

Cao Thi Thuy Duong, B.A

Thư ký

Secretary

 

Le Thanh Binh, M.A

Giáo vụ

Academic Staff

 

   

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

PERMANENT LECTURERS

 

Tran Ho Anh Phong, M.A

Nguyen Minh Phu, M.A

Hoang Vinh Loc, M.A

Nguyen Ao Quang Vinh, M.A

Pham Hong Thai, M.A

Vo Thi Thanh Lan, M.A

Bui Minh Huong, M.A

Eduard Aves Garces, M.A.

Dang Thi, M.A. Doan Kim Phung, B.A.